Bærekraft i Håndverksgruppen

.

I HG prioriterer vi tre definerte områder innen bærekraft

Håndverksgruppen har vurdert selskapets bærekraftspåvirkning gjennom hele verdikjeden, samt vurdert konsekvensene av økte forventninger til bærekraft og øvrige megatrender med betydning. Muligheter og risiko innen bærekraft er deretter rangert etter relevans. Ut fra dette har vi identifisert tre områder som anses relevante for oss, men også sentrale for våre viktigste interessenter

BBB_1340-1
BBB_1340-1

1. Vi tar vare på hverandre og er en attraktiv arbeidsplass

Vi tar ansvar overfor samfunnet, ansatte og leverandører. Bare ved å stille krav, sørge for god opplæring og riktig fokus i alle ledd, kan bærekraftsmålene nås. 
4-god-utdanning
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

I HG skal vi øke antall unge og voksne med relevant erfaring og utdanning som bidrar til å sikre HG skolen. I tillegg skal vi ansette og følge opp lærlinger (4.4).

8-anstendig

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Gjennom lærlingordninger skal HG bidra til å redusere antall unge uten arbeid (8.6), i tillegg til sikre arbeidsrettigheter, trygge arbeidsplasser og forhindre svart arbeid (8.8).

MWanvik_Handverksgruppen_L1030634
MWanvik_Handverksgruppen_L1030634

2. Vi skal forstå klimapåvirkningen av vår virksomhet, bli klimanøytrale og promotere sirkulær økonomi

 Vi skal ikke bare være bærekraftige innen miljø og klimapåvirkning, men også i forretningsetiske forhold, overfor våre ansatte og generelt sett i eierstyringen av Håndverksgruppen. 
11-barekraft
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

HGs kompetanse knyttet til renovasjon og godt håndverk skal bidra direkte inn mot å sikre tilgang til adekvat, sikker og rimelige boliger.

12-ansvarlig
Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønster.

HG skal fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

13-stopp-klimaendringer
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.


Våre faglærte skal rådgi kunden til å gi mer bærekraftige løsninger som også vil imøtekomme fremtidens klima.

BBB_1538
BBB_1538

3. Vi styrer selskapene våre på en ansvarlig måte

Gråsoner er ikke akseptable, og vi sørger for at alle lover og regler følges. Våre ansatte læres opp i etiske retningslinjer og vi har tydelige rutiner for varsling. I tillegg stiller vi like strenge krav til våre leverandører og samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv. 
8-anstendig
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I HG jobber vi for å motvirke svart arbeid, sikre arbeidsrettigheter og trygge arbeidsplasser gjennom fokus på HMS, etiske retningslinjer og gode varslingsrutiner.

17-samarbeid
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For å styrke partnerskap for bærekraftig utvikling, skal HG jobbe tverrfaglig med samarbeidspartnere på tvers av interessegrupper.

Vårt arbeid mot menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold

Håndverksgruppen er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven skal fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Les vår redegjørelse

Her på nettsiden ligger vår redegjørelse lett tilgjengelig for alle som ønsker å lese den. Ved å trykke på knappen under får du full tilgang til dokumentet. I redegjørelsen går vi i dybden på risikovurdering, planlagte og gjennomførte tiltak. Den vil bli oppdatert årlig og ellers ved vesentlige endringer i informasjonen som fremgår her.

Åpne redegjørelsen